GERONTOPSIHIJATRIJA

 

 

ppt posteri
doc. dr. sc. Ivan Požgain. Gerontopsihijatrija, ppt prezentacija  

 

(Koić E. Demencije - ppt)

 
   
(prof.dr.Ivo Lušić. Demencije. pdf)  
(Elka Stefanova. Encefalopatije. ppt)  
(prof. P.Filaković. Organski uvjetovani duševni poremećaji)  

 

radovi :

Poredoš D. Prilagodba na samački život osoba starije životne dobi. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada 8(2001).1; 7-35.

Poredoš D. Alzheimerova bolest i obitelj. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada 10(2003).2; 243-255.

Poredoš D. Gerijatrijska bolnica u Grazu. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada 11(2004).2; 321-324.

Poredoš D., Tošić G., Lavor T., Grgić Z. Zanemarivanje i zlostavljanje starijih osoba u obitelji. Ljetopis studijskog centra socijalnog rada (u recenziji)

Poredoš D., Palijativna skrb.